JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ŘEŠENÍ
SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ?

Pojďme si připomenout, jakými způsoby lze řešit krizový stav půdy a likvidační sucho…

… řeč je o největších problémech této doby, těchto dní a vlivem vývoje politiky, trhu atp. mluvíme o problémech, které nás budou trápit v následujících letech. Dalším, bez přehánění až likvidačním problémem je nestabilita počasí, resp. prognóza, že zažijeme krizovější a devastační období sucha…

 • častější a údernější období sucha s likvidačními následky na úrodě a stavu půdy
 • špatný stav polí s nedostatkem přírodních živin
 • žalostné množství organické hmoty v půdě
 • časté odvážení hmoty z polí (sláma, kukuřičná siláž atp.)
 • zvýšená vodní i větrná eroze, která se objevuje i v nížinách a na donedávna nestandardních místech
 • nadměrná tzv. chemikalizace půdy – dodávání přehnaně vysokého množství chemických hnojiv a přípravků a snaha těmito umělými vstupy řešit dlouhodobý problém přirozené půdní úrodnosti

OZDRAVNÁ ORGANICKÁ HNOJIVA GERMIFLOR

 • okamžité dodání živin a organické hmoty do půdy
 • máte absolutní přehled o dodaném množství (kg/ha, % čisté OH/ha, % dalších látek atp.)
 • nejjednodušší způsob aplikace – pomocí klasického rozmetadla prům. hnojiv
 • velmi rychlá aplikace a velké denní výkony
 • máte dokonalý přehled o složení ozdravných hnojiv
 • ZÁRUKA výživové hodnoty hnojiv
 • z pohledu cena/výkon se jedná o nejlepší možné řešení
 • není nutný zvlášť speciální vstup techniky do pole a zpracování půdy, jako např. zapravení meziplodin – šetření vláhou
 • zvýšená ochrana půdy a zadržování vody v půdě v současných obdobích sucha
 • schváleno pomocí ÚKZÚZ jak pro použití v klasickém zemědělství, tak i v ekologickém zemědělství
 • hnojiva od jediného výrobce svého druhu v Evropě, který se vývojem organických hnojiv zabývá již od roku 1885
 • nepotřebují srážky kvůli dalšímu vývoji např. jako meziplodiny, krycí a podsevové plodiny
 • neodčerpávají z půdy důležitou vodu, jako meziplodiny, krycí a podsevové plodiny
 • při aplikaci po sklizni předplodiny tzv. na slámu, urychlují rozklad slámy a rychleji uvolňují potřebné živiny do půdy
 • logicky vyšší pořizovací cena oproti obyčejným minerálním hnojivům

ZELENÉ HNOJENÍ

 • jednoduchý a levný způsob dodání organické hmoty
 • zakrytí holých ploch, tzn. zabránění výparu vláhy a šetření s vodou v půdě
 • redukce plevelů a výdrolu
 • omezení vyplavení NO3- do podzemních vod
 • dotace a podpora státu
 • slabé dodání potřebného množství organické hmoty, než co je nyní skutečně potřeba

 • dodává se primární organická hmota, která rychle mineralizuje

 • setí meziplodin a potenciál dodání OH do půdy pouze v omezeném období a termínu

 • kvůli zapravení hmoty do půdy je nutné zpracování půdy, tzn. hýbání s půdou (výpar vody), utužení půdy technikou, opotřebení dílů zpracujícího stroje, zvýšené náklady na naftu a pracovní sílu

 • při špatně zapojeném porostu hrozí eroze, zaplevelení a vyšší výpar

 • v období sucha nenaroste hmota, tzn.:
  - půda není zakrytá rostlinami proti výparu vody
  - po zapravení do půdy nedostane půda vůbec žádnou potřebnou organickou hmotu – bezvýznamné řešení
  - bez potřebného efektu v době sucha

ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

 • rychlá dodávka vody na pole
 • řízená aplikace vody v době, kdy to rostlinám bude nejvíc vyhovovat
 • zajištění dodávky hnojiv společně se závlahovou vodou (neuteče dusík do vzduchu)
 • finančně extrémně nákladná investice

 • náročné a nákladné stavby pro rozmístění závlah

 • nejedná se o řešení pro všechny, pouze pro ty, kdo jsou v těsné blízkosti vodních ploch

 • při použití rozstřiku nadměrný odpar

 • velmi náročné použití z pohledu organizace práce a logistiky

 • riziko zasolení půd

 • nejrůznější specifické tvary polí a jejich velikosti nedovolují vůbec použití závlah

 • kde vzít vodu v době sucha?

 • problémy s vlastnickou strukturou pozemků při budování rozvodů závlah

   

OBNOVA ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

 • znovuobnovení hodnoty českého zemědělství a soběstačnost při výrobě masa a mléka

 • produkce kvalitních organických hnojiv

 • výroba domácího masa, mléka a dalších hlavních výrobků chovu hospodářských zvířat

 • malá podpora státu či EU v rozvoji ŽV na území ČR

 • extrémně vysoké náklady na nové stavby či rekonstrukce chátrajících staveb (stáje, jámy, hnojiště, zázemí atp.)

 • vysoce složitý a zdlouhavý proces zavedení stáda zvířat, jejich výživa a růst

 • obrovský nedostatek pracovníků v zemědělství

 • neekonomické řešení a nízká konkurenceschopnost na otevřeném trhu EU

 • nízká výkupní cena mléka, která je mnohdy pod výrobními náklady

 • stížnosti obyvatel obcí (zápach, bláto, …)

 • nedostatek krmení pro zvířata v souvislosti se suchem

MEZIPLODINY A PODSEVOVÉ SMĚSI

 • dodání organické hmoty (především N a P)

 • snížení eroze a výparu

 • krátkodobý přerušovač obilných sledů

 • obohacení půdy o dusík u bobovitých směsí

 • možnost využít podsev jako krmivo po sklizni krycí plodiny

 • fytosanitární účinky na půdu

 • příznivý vliv na půdní strukturu (zejména prokořenění u bobovitých rostlin)

 • travní směsi mírní utužení půdy (travní drny)

 • možnost využití směsi meziplodin dle pravidel greeningu

 • zdroj pro opylovače

 • při aktuálním nebezpečí sucha hrozí riziko, že rostliny nevyrostou a nesplní výše uvedené body

 • dodání primární organické hmoty, která rychle mineralizuje

 • chemická likvidace podsevu k následné kulturní plodině

 • potenciální zdroj zaplevelení v následných kulturních plodinách

 • dvojí přejezd secího stroje po pozemku z důvodu odděleného setí podsevu a krycí plodiny (pokud není seto zároveň) → zvýšení utužení

 • dvojí přejezd po pozemku při sklizni krycí plodiny a poté při sklizni podsevu → zvýšení utužení

 • špatná volba podsevové směsi může vést k vysokému konkurenčnímu tlaku na krycí plodinu

 • při chybně zvolené kombinaci směsi nesourodý růst obou komponentů směsi a pak zaniká pěstební smysl

 • agrotechnická kázeň (vše včas)